• May 28 Mon 2018 23:19
  • 置頂 萌~

604e48d0gy1fqtomlvgldg20au05anf0.gif

 

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

為人父母者不知醫  , 謂之不慈 ;  為人子女者不知醫 , 謂之不孝

site:hantang.com  命門火

文章標籤

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

中醫的流派以及與西醫之間的不同

 倒果為因的西醫學  http://www.hantang.com/chinese/ch_Articles/kidney60.htm

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

脊椎力學專家鄭雲龍老師示範~

(45:30- )正確走路法~  https://www.youtube.com/watch?v=R8TuTfd_buw

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

感冒系列文~ http://www.iwitchbaby.com/?s=%E6%84%9F%E5%86%92

 

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

經方中醫孔醫師

中醫健檢:十問--你健康嗎?
文章標籤

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

                        

 賽斯心法 【許添盛醫師講座  2016】之

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

(德語版)示範  起式-功法-收功YOUTUBE

Angela20102 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()